TT. Bổ túc THPT

     TRUNG TÂM BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
1. Chức năng
Tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng theo chương trình giảng dạy giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ
- Chịu sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong việc tổ chức tuyển sinh, giảng dạy hoàn thiện các môn học theo yêu cầu để học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông.
- Phối hợp với phòng Đào tạo - Quản lý người học để ký hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng đảm bảo tiến độ học tập của các môn văn hoá theo kế hoạch chung đã được phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi hằng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự chỉ đạo, phân công của Hiệu trưởng.
Chưa có nội dung.